Zásady ochrany osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je Mgr. Lucia Šafár | Coaching AQ, so sídlom Tekovská 17, Bratislava 821 09, IČO: 52 787 605, zapísaný v obchodnom registri Okresného Súdu, Bratislava 1, Oddiel Živnostenského Podnikania 1-2019/131057-2, č. živnostenského registra 110-284477.
Adresa webovej stránky https://www.osobnykouc.online

Všeobecne

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a záleží nám na ich ochrane ako aj na zrozumiteľnom informovaní o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich spracúvame. Pri každom kroku sa riadime platnou legislatívou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, zaslaním e-mailu na kontakt@osobnykouc.online.

Definícia pojmov

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu. Zákon o ochrane osobných údajov príkladmo vymenúva niektoré, najčastejšie vykonávané spracovateľské operácie, napríklad získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Aké osobné údaje od Vás zbierame?

Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Pokiaľ sa zaregistrujete do programu Osobný Kouč Online cez registračný formulár ako Zákazník a prostredníctvom tohto programu si u jednotlivých Partnerov objednávate ponúkané služby, zbierame a spracúvame najmä údaje, ktoré sú v registračnom procese a v následnom objednávkovom procese potrebné. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých Vám nevieme vytvoriť užívateľský účet alebo vytvoriť objednávku, teda napríklad Vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a samotný predmet objednávky. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie sme schopní poskytnúť Vám možnosť využívať program Osobný Kouč Online.

V ostatných prípadoch rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva vždy z konkrétnej poskytnutej služby a účelu, na ktorý boli poskytnuté a ide najmä aj o nasledovné kategórie osobných údajov:

  • Osobné kontaktné údaje – v rozsahu najmä meno, priezvisko, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo.
  • Zmluvné údaje – napríklad obsah objednávky adresovanej našej spoločnosti alebo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb.
  • Poskytnuté služby a produkty – produkty a služby, IP adresa.

Pokiaľ nás budete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Ako od Vás získavame osobné údaje?

Vaše údaje zbierame viacerými spôsobmi – pri registrácií, resp. vyplnením formulára na našej webovej stránke, prostredníctvom telefonátu, osobného rozhovoru, písomnej komunikácie, v súvislosti s poskytovaním našich služieb na základe objednávky alebo zmluvy.

Informácie sú získané teda priamo od dotknutej osoby alebo tretích osôb, ktoré nám poskytnú údaje o dotknutej osobe, napr. zákonný zástupca, splnomocnená osoba.

Spracovávame tiež údaje získané z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, teda iných verejných alebo zákonných zdrojov, a to aj v prípade ak nie ste našim klientom. Ich spracovanie taktiež podlieha ustanoveniam GPDR.

V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie určitých osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné aj najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať služby našim klientom;
  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Osobné údaje získané pri vyplnení formulára na našej webovej stránke sú v prvom rade využívané na komunikáciu s Vami a vedenie záznamov. Tieto údaje môžu byť taktiež použité k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Len na základe Vášho súhlasu s poskytnutím týchto údajov Vám môžeme následne zasielať informačné marketingové materiály.

Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Na aké účely používame cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Cookie súbory (tzv. cookies) využívame s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na www.osobnykouc.online

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať.

Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov našich stránok, používame tiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc.

Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu užívania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na serveri spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad email, meno, telefónne číslo.

Môžete odmietnuť používanie súboru cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadače nájdete na týchto adresách:

Viac informácií ku cookies nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Analytika

Pre realizáciu a spracovanie prijatých požiadaviek využívame formulár a súbory WPForms, LLC. a Simply Schedule Appointments plugin od N Squared a Pie Register od Genetech Solutions.

Právne základy pre spracovanie osobných údajov

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy, ako dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti, ako dotknutej osoby.

Plnenie našich zákonných povinností: pri uchovaní údajov o Vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Oprávnený záujem: najmä pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb a niektorých marketingových činnostiach. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať na kontaktných údajoch uvedených v časti Kontaktné informácie.

Súhlas: najmä pri zasielaní obchodných oznámení, či pri iných formách marketingu, alebo pri inom spracúvaní osobných údajov, na ktoré sa nevzťahuje žiaden z vyššie uvedených právnych základov. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. Zdieľať Vaše údaje s tretími stranami môžeme napríklad za nasledovných okolností.

Pri externom spracúvaní dát: partnerom, s ktorými spolupracujeme. Títo spracúvajú údaje pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Naši dodávatelia dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby poskytli osobným údajom požadovanú ochranu.

Pri analytických a marketingových službách: partnerom, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Títo môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o Vašich preferenciách a využívaní našej stránky.

Pri právnych dôvodoch: orgánu štátnej moci alebo inému oprávnenému orgánu, pokiaľ nám uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje. V prípade vymáhania našich práv alebo našej obhajoby môžu byť vaše osobné údaje odovzdané inému subjektu (napr. advokátovi).

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo splnenie našich povinností, spracúvame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu ukladáme údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Zvyčajne najviac po dobu 5 rokov.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu, budú vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania daného súhlasu.

Aké máte práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Pre uplatnenie Vašich práv nám prosím zašlite e-mailovú správu.

Právo na prístup k údajom

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali prehľad osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám informácie o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli tieto údaje poskytnuté a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zaslali osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, môžete nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Môžete nás požiadať, aby sme údaje o Vás vymazali. Vymazanie sa nedotkne údajov, ktoré musíme zo zákona uchovávať. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by odstrániť všetky Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v nasledovných prípadoch:

  • ak popierate presnosť Vašich osobných údajov
  • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne
  • ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov
  • ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je protiprávne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však veľmi radi, ak budete takéto prípady riešiť najprv s nami. Kontaktujte nás prosím e-mailom: kontakt@osobnykouc.online.

Kontaktné informácie

Email: kontakt@osobnykouc.online