Všeobecné obchodné podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA 

Osobný Kouč Online pre registrovaných zákazníkov

(ďalej len „Podmienky používania“)

Prevádzkovateľ Mgr. Lucia Šafár Coaching AQ

platné od 1. mája 2020

 • Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom Osobný Kouč Online je SZČO Mgr. Lucia Šafár Coaching AQ, IČO: 52 787 605, zapísaný v obchodnom registri Okresného Súdu, Bratislava 1, Oddiel Živnostenského Podnikania 1-2019/131057-2, č. živnostenského registra 110-284477. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Predmetom týchto Podmienok používania je úprava práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom spojených s využívaním Osobný Kouč Online.
 • Osobný Kouč Online – podstata poskytovaných služieb
 1. Osobný Kouč Online je on-line prezentačný a objednávkový systém, prostredníctvom ktorého má Zákazník možnosť si objednať ponúkané služby u jednotlivých zmluvných certifikovaných koučov (ďalej len „Partner“).
 1. Podstatou programu Osobný Kouč Online je poskytnúť Zákazníkovi služby v oblasti koučingu ponúkaného Partnermi, informácie o Partneroch, ako aj možnosť objednať si u Partnera ponúkanú službu a vytvoriť tak spojenie Zákazník – Partner. To, aké informácie sa Zákazníkovi budú na Osobný Kouč Online o Partneroch zobrazovať určuje a zabezpečuje Prevádzkovateľ. 
 2. Objednanie služieb ponúkaných Partnermi zo strany Zákazníkov prebieha nasledovne: 
  1. Zákazník má k dispozícii prehľad Partnerov, z ktorého si v nadväznosti na svoje vlastné preferencie môže vybrať toho, ktorý mu najviac vyhovuje. Po realizácii objednávky koučingu u zvoleného Partnera príde Zákazníkovi potvrdenie na ním uvedenú emailovú adresu. Partner rovnako obdrží informáciu o objednávke zo strany Zákazníka.  
  2. Partner sa zaväzuje Zákazníka bezodkladne kontaktovať, najneskôr však do 24hodín po obrdžaní objednávky, aby sa so Zákazníkom dohodol na termíne online koučingu a vyhovujúcej online aplikácii pre spojenie. Osobný Kouč Online sprostredkúva Partnerovi online platformu, pri ktorej nie je potrebná žiadna aplikácia na strane Zákazníka. Prípadné zrušenie objednávky a/alebo jej zmena je výlučne na vzťahu Partner – Zákazník.
  3. V prípade, ak Zákazník chce dodatočne zrušiť alebo zmeniť svoju objednávku, je povinný urobiť tak najmenej 24 hodín pred začiatkom dohodnutého termínu.
 3. Zákazník berie na vedomie, že objednaním služby cez Osobný Kouč Online súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a v prípade akejkoľvek otázky, výhrady, reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy bude bezodkladne kontaktovať Prevádzkovateľa.
 • Výklad niektorých pojmov
 1. E-mailová adresa Prevádzkovateľa  je e-mailová adresa: kontakt@osobnykouc.online.
 2. E-mailová adresa Zákazníka je e-mailová adresa uvedená, resp. získaná v procese registrácie Zákazníka.
 3. Partnerom je výlučne právnická osoba alebo fyzická osoba – certifikovaný kouč, ktorý splnil podmienky a má zmluvu s Prevádzkovateľom a prostredníctvom programu Osobný Kouč Online ponúka svoje služby.
 4. Prevádzkovateľom je SZČO Mgr. Lucia Šafár Coaching AQ, IČO: 52 787 605, zapísaný v obchodnom registri Okresného Súdu, Bratislava 1, Oddiel Živnostenského Podnikania 1-2019/131057-2, č. živnostenského registra 110-284477.
 5. Telefónne číslo Zákazníka je telefónne číslo uvedené, resp. získané v procese registrácie Zákazníka.
 6. Profilom Partnera je webová stránka s profilom Partnera, kde sú uvedené informácie poskytnuté Partnerom.
 7. Objednávka online koučingu je webová stránka, prostredníctvom ktorej bude môcť Zákazník realizovať objednávku ponúkanej služby u zvoleného Partnera.
 8. Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá využíva služby cez program Osobný Kouč Online, za podmienok uvedených v týchto Podmienkach používania, využívaním ktorého získava informácie o službách ponúkaných jednotlivými Partnermi a má možnosť objednať si služby poskytované zo strany Partnerov.
 • Objednávkový proces a užívateľské inštrukcie Zákazníka
 1. Objednávkový proces je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára u zvoleného Partnera podľa nasledujúceho odseku tohto článku.
 2. V rámci objednávky Zákazník za účelom vyplnenia objednávkového formulára uvedie svoje identifikačné údaje v rozsahu: 
 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,

oboznámi sa a vysloví súhlas s týmito Podmienkami používania, ktoré sa tak zaviaže dodržiavať. V prípade, ak Zákazník s Podmienkami používania nesúhlasí, nie je oprávnený dokončiť objednávku a využívať tak služby poskytované Prevádzkovateľom. 

 1. Vykonaním objednávky Zákazník potvrdzuje správnosť údajov poskytnutých, resp. potrebných v rámci objednávky (v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) a dáva Prevádzkovateľovi súhlas s ich spracúvaním. V prípade, ak sa osobné údaje ukážu ako nepravdivé, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na okamžité zrušenie čerpania služieb Zákazníkom.
 2. Za účelom potvrdenia objednávky Prevádzkovateľ zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka správu potvrdzujúcu objednávku. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Zákazníka a neumožniť mu tak čerpať služby, a to aj bez udania dôvodu. Na dokončenie objednávky nemá Zákazník voči Prevádzkovateľovi právny nárok. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený telefonicky u Zákazníka, alebo aj inak overiť si pravdivosť informácií, uvedených Zákazníkom v rámci objednávky. 
 • Práva a povinnosti Zákazníka a Prevádzkovateľa
 1. Zákazník je povinný užívať Osobný Kouč Online obvyklým spôsobom, a to na účel, na ktorý Osobný Kouč Online v zmysle článku 2. týchto Podmienok používania slúži. Zákazník sa zaväzuje neužívať Osobný Kouč Online spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k ohrozeniu práv Prevádzkovateľa a tretích osôb, alebo ktorým by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo inému negatívnemu ovplyvneniu prevádzky Osobný Kouč Online.
 2. Zákazník berie na vedomie, že služby informácie o Partneroch a o ich službách sú informáciami, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté zo strany Partnerov. Partner preto v plnej miere zodpovedá za skutočnosť, že na poskytovanie prezentovaných služieb má deklarované oprávnenie a že poskytnuté informácie sú pravdivé a aktuálne.
 3. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu služieb poskytnutých Partnermi. Vzhľadom k udržaniu kvality ponúkaných služieb je však potrebné prevádzkovateľa bezodkladne informovať v prípade reklamácie a to priamo na kontakt@osobnykouc.online. 
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade potreby uskutočňovať aktualizácie a údržbu Osobný Kouč Online. V prípade potreby je Prevádzkovateľ za tým účelom oprávnený čiastočne alebo úplne, dočasne odstaviť Osobný Kouč Online. Odstavením Osobný Kouč Online sa rozumie zamedzenie vstupu na stránku Osobný Kouč Online, dočasné stiahnutie obsahu alebo iné zamedzenie využívania Osobný Kouč Online. V takomto prípade Zákazníkovi nevznikajú žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi.
 5. Zákazník nie je oprávnený sprístupňovať tretím osobám akékoľvek informácie, ku ktorým získal prístup používaním Osobný Kouč Online ani s nimi nakladať za účelom dosiahnutia majetkového prospechu pre seba alebo pre tretie osoby.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť tieto Podmienky používania, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Zákazníkovi. Nové znenie Podmienok používania bude zverejnené na webovej stránke www.osobnykouc.online. Nové znenie Podmienok používania nadobúdajú platnosť a účinnosť po ich zverejnení na webovej stránke www.osobnykouc.online, ak v Podmienkach používania nie je uvedený iný dátum platnosti a účinnosti. 
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť obsah služieb a funkcií, alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo funkciu, ktoré má Zákazník prostredníctvom Osobný Kouč Online možnosť využívať, s čím Zákazník súhlasí.
 8. Prevádzkovateľ je vlastníkom portálu www.osobnykouc.online, ktorý je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k portálu www.osobnykouc.online, pričom jeho obsah nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.
 • Dohovor o poskytovaní koučingu
 1. Koučovací vzťah medzi koučom/koučkou (Partnerom) a klientom/klientkou (Zákazníkom) sa zakladá na vzájomnej dôvere a rešpekte. Blaho a záujem klienta je v centre koučovacieho vzťahu. Všetky koučovacie rozhovory sú dôverné. Kouč/koučka dobrovoľne nepostúpi žiadnu informáciu o koučovacom vzťahu bez predchádzajúceho písomného alebo ústneho súhlasu klienta/klientky. Koučovia sa riadia Etickým kódexom Medzinárodnej federácie koučov (International Coach Federation – ICF).
 2. Klient (Zázazník), týmto beriem na vedomie, že koučing nie je formou terapie a kouč/koučka nemajú kvalifikáciu na poskytovanie právneho alebo finančného poradenstva. Preberám plnú zodpovednosť za všetky kroky, ktoré podniknem na základe koučingu, pričom ani Osobný Kouč Online ani Partner nie sú v akomkoľvek rozsahu zodpovední za akýkoľvek krok, ktorý bol/nebol podniknutý na základe koučingu. Zároveň súhlasím s nasledovným: 
 • súhlasím s tým, že na koučovacích stretnutiach budem maximálne sústredený, duchom prítomný a dochviľný; 
 • uvedomujem si, že plne zodpovedám za svoj rast a proces učenia sa; 
 • uvedomujem si, že niekedy počas koučingu budem konfrontovaný/á s myšlienkami resp. si uvedomím veci, ktoré mi nemusia byť príjemné; 
 • som si vedomý/á, že nemusím diskutovať o ničom, čo mi je nepríjemné;
 • som si vedomý/á, že som zodpovedný/á za veci, ktoré robím aj nerobím;
 • uvedomujem si, že koučovací vzťah predstavuje zdroj a je na mne, ako tento zdroj v maximálnej možnej miere využiť; 
 • súhlasím s tým, že budem komunikovať všetky svoje obavy týkajúce sa povahy koučovacieho vzťahu, mojich skúseností s týmto vzťahom alebo akýchkoľvek interakcií s koučom/koučkou; 
 • súhlasím s tým, že akúkoľvek zmenu termínu alebo odvolanie stretnutia budem komunikovať minimálne 24 hodín vopred.
 • Spracúvanie a ochrana osobných údajov
 1. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ za účelom poskytnutia možnosti využívať Osobný Kouč Online spracúva osobné údaje Zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa Zákazníka, telefónne číslo Zákazníka, IP adresa, dátum objednávky, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na dobu a v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie možnosti Zákazníkovi využívať Osobný Kouč Online.
 2. Zákazník týmto zároveň dáva výslovný súhlas na spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov, poskytnutých Prevádzkovateľovi v priebehu objednávkového procesu, resp. získaných Prevádzkovateľom v priebehu objednávky, a to za účelom poskytnutia možnosti využívať Osobný Kouč Online. Nie je možné vylúčiť, že Zákazníkom budú v priebehu registrácie Prevádzkovateľovi poskytnuté tiež údaje, ktoré majú povahu osobitných kategórií osobných údajov v zmysle § 16 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – v takomto prípade sa súhlas Zákazníka vzťahuje tiež na tieto údaje. Existencia súhlasu so spracúvaním osobných údajov je nevyhnutný predpoklad na to, aby Prevádzkovateľ bol schopný poskytnúť Zákazníkovi možnosť využívať Osobný Kouč Online. 
 3. Zákazník zároveň berie na vedomie a vyslovuje súhlas s tým, že poskytnuté osobné údaje môže Prevádzkovateľ poskytovať svojím obchodným partnerom, poskytujúcim najmä analytické a reklamné služby, pričom tieto osobné údaje budú zároveň poskytnuté tiež Partnerom v prípade objednania služby prezentovanej na Osobný Kouč Online.
 4. Zákazník súhlasí, aby mu Prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných novinkách, akékoľvek iné obchodné oznámenia, či reklamné správy e-mailom na e-mailovú adresu Zákazníka alebo SMS správou na telefónne číslo Zákazníka. 
 5. Zákazník súhlasí, aby mu zo strany Partnera u ktorého si objednal službu boli na e-mailovú adresu Zákazníka alebo na telefónne číslo Zákazníka zasielané notifikačné e-mailové správy a SMS správy týkajúce sa zadanej objednávky.
 6. Zákazník súhlasí, aby Prevádzkovateľ zbieral dáta, monitoroval a štatisticky vyhodnocoval, ktoré služby boli Zákazníkom prezerané a na ktoré banerové reklamy umiestnené na internetovej stránke poskytovateľa Zákazník klikol. Uvedené dáta Prevádzkovateľ eviduje len v anonymnej podobe a zbiera ich pre svoju podnikateľskú činnosť a je oprávnený poskytnúť ich svojim obchodným partnerom. 
 7. Prevádzkovateľ zároveň na svojich stránkach www.osobnykouc.online používa cookies, a to za účelom uľahčenia používania stránky www.osobnykouc.online, ako aj k vyhodnocovaniu návštevnosti stránky www.osobnykouc.online zo strany tretích osôb. Bližšie informácie ohľadne cookies a ohľadne spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na stránke https://www.osobnykouc.online/gdpr/
 8. Informácie pre dotknuté osoby, týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sa nachádzajú na stránke https://www.osobnykouc.online/gdpr/
 • Odstúpenie od zmluvy a orgán dozoru
 1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.
 2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, a to aj bez udania dôvodu, písomným odstúpením od zmluvy zaslaným Prevádzkovateľovi. Odstúpením Zákazníka od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Prevádzkovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní služieb a má právo vymazať všetky dáta poskytnuté Zákazníkom.
 3. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak sa služba začala s jeho súhlasom plniť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Zrušenie možnosti využívania služieb Osobný Kouč Online Zákazníkom
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Zákazníkovi možnosť využívať služby Osobný Kouč Online v prípade porušenia povinnosti podľa článku 5. ods. 5.1., článku 4 ods. 4.5. týchto Podmienok používania alebo z iných dôvodov oznámených na e-mailovú adresu Zákazníka v e-maile potvrdzujúcom toto zrušenie.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. mája 2020